ShinKaiDo Ryu Italia

Sensei Michel Water R. Representante ShinKaiDo Ryu, en Italia y delegado para toda Europa.